Nowe rozporządzenie uchyliło rozporządzenie Ministra Środowiska z 22.10.2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1482).

Nowe rozporządzenie określa sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym:

sposób klasyfikacji:

 • elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód, uwzględniający różne typy wód powierzchniowych (zwanych dalej: elementami);
 • stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych (dalej: jednolite części wód powierzchniowych naturalnych), uwzględniający klasyfikację elementów potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych (dalej: jednolite części wód powierzchniowych sztucznych), uwzględniający klasyfikację elementów;
 • stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38l ust. 2 ustawy z 18.7.2001 r. – Prawo wodne oraz dla innych zanieczyszczeń, służące klasyfikacji tego stanu;

sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości

– wchodzących w skład ww. elementów

sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych

sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

 • stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych naturalnych,
 • potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych,
 • stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;

częstotliwość dokonywania:

 • klasyfikacji poszczególnych elementów,
 • klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

Klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się corocznie, najpóźniej do końca:

 • I półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były wykonywane badania – w przypadku jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem diagnostycznym w roku, którego dotyczy ocena;
 • I półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były wykonywane badania – w przypadku jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych objętych monitoringiem operacyjnym w roku, którego dotyczy ocena, odpowiednio do zrealizowanego programu badań;
 • czwartego miesiąca po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były wykonywane badania – w przypadku wykonywania klasyfikacji w punktach pomiarowo-kontrolnych.

W okresie od 20.8.2016 r. do 30.6.2017 r. ocenę obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód powierzchniowych przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, wykonuje się w sposób określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.