Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1475 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 25.6.2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

Rozporządzenie wydano na podstawie delegacji ustawowej z art. 53 ust. 4  PrWod) i określa ono:

1) elementy jakości dla klasyfikacji:

2) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,

3) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;

4) definicje klasyfikacji:

5) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,

6) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,

70 stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;

8) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód;

9) sposób klasyfikacji:

  • elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód, uwzględniający różne typy wód powierzchniowych,
  • stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,
  • potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,
  • stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 PrWod, oraz dla innych zanieczyszczeń, w tym środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych oznaczanych we florze i faunie oraz w wodzie, służące klasyfikacji tego stanu;

10) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 4 lit. a;

11) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych;

12) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

  • stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. b,
  • potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. c,
  • stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. d;

13) częstotliwość dokonywania:

  • klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 4 lit. a,
  • klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;

14) sposób oceny stopnia osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57 i art. 61 PrWod.

Szczegóły wymienionych wyżej zagadnień określa 28 załączników do rozporządzenia.

Ważne

Do 31.12.2021 r. definicje klasyfikacji stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego, typy wód powierzchniowych, wartości graniczne wskaźników jakości wód powierzchniowych odnoszące się do jednolitych części wód rzecznych, a także wartości graniczne wskaźników jakości wód, sposób klasyfikacji: stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, wyników badań wskaźników jakości wód powierzchniowych określają załączniki nr 1928 do rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności