Klasyfikacja środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych – komentarz eksperta

Dla przypomnienia warto wspomnieć, że środki te - zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju - przeznaczone są na dotacje dla gmin, powiatów i miast, borykających się z trudnościami finansowymi, w tym wskutek COVID-19. Środki te, jednostki samorządowe mogą wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. Podstawą materialno-prawną przekazywanych środków są zaś regulacje zawarte w ustawie z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz w uchwale nr 102 Rady Ministrów z 23.7.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662) – która została wydana w oparciu o delegację z art. 65 ust. 28 ZmKoronawirusU20.

Niewątpliwie są to środki pożądane przez jednostki samorządu terytorialnego, zważywszy na znacznie obniżony poziom dochodów, a z drugiej strony zwiększony często poziom wydatków, choćby wskutek wprowadzanych różnych preferencji dla mieszkańców czy przedsiębiorców.

W kontekście jednak uzyskiwanych przez jednostki środków z ww. Funduszu, w praktyce pojawił się problem z należytym przyjęciem tych środków do budżetu (po stronie dochodowej) - z uwzględnieniem regulacji prawnych rozporządzenia MF z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.). Z informacji podawanych na ww. stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, nie wynika bowiem, jakie podziałki klasyfikacji budżetowej powinny stosować jednostki samorządu terytorialnego. Nie oznacza to jednak, że jednostki mają w tym względzie całkowitą swobodę. Przede wszystkim wskazać należy, że kluczową kwestią jest ustalenie adekwatnego paragrafu dochodowego. Mając na uwadze charakter prawny wspomnianych środków (które nie są w formalnym znaczeniu – dotacją) tj. środkami o specjalnym przeznaczeniu inwestycyjnym, to odpowiednim paragrafem dochodowym będzie paragraf oznaczony jako 629, czyli Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Co do właściwego – działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej tych środków, to nie można z góry wskazać jednego uniwersalnego ani działu, ani rozdziału. Wynika to z faktu, co już wyżej wskazywano, że potencjalne przeznaczenie ww. środków nie jest ograniczone do określonego zadania. Jak bowiem wskazało Ministerstwo Rozwoju, środki te mogą być przeznaczone na różne rodzaje zadań inwestycyjnych, począwszy od szkół, dróg po inne niezbędne potrzeby lokalnych samorządów. Takie założenie wpływa także na elastyczność w zakresie ujmowania środków w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

W konsekwencji, w jednym przypadku odpowiednim działem i rozdziałem będzie np. w przypadku inwestycji drogowej gminy - dział to 600 (Transport i łączność) i rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne), a w innym przypadku odpowiednim działem i rozdziałem będzie np. w przypadku budowy przedszkola – dział 801 (Oświata i wychowanie) i rozdział 80104 (Przedszkola).

Ważne

Zatem można przyjąć założenie, że paragraf dochodowy będzie miał charakter stały (ww. 629), zaś dział i rozdział dochodowy klasyfikacji budżetowej, będzie determinowany rodzajem realizowanego zadania (inwestycji) przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności