Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki, przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. W praktyce w ramach ww. programu MEiN przyznaje w formie dotacji celowej środki finansowe na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I–III szkół podstawowych, klasy IV–VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł, trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

Warto odnotować, że niektóre z jednostek samorządu terytorialnego uzyskały już środki na ww. cele. Środki te powinny zostać ujęte w budżecie samorządowym, lecz z uwzględnieniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, co wymaga odniesienia się do stosownych regulacji prawnych KlasBudżR. Regionalna izba obrachunkowa weryfikując zmianę uchwały budżetowej gminy uznała, że gmina nieprawidłowo zaklasyfikowała środki pochodzące z ww. programu, otrzymane na podstawie porozumienia o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN. Gmina ujęła ww. środki w paragrafie 2040 oznaczonym jako Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Tymczasem, jak podał organ nadzoru, właściwa klasyfikacja to paragraf 2020, oznaczony jako Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Regionalna izba obrachunkowa trafnie więc wskazała na konieczność ujęcia wspomnianych dochodów w paragrafie 2020. Należy zauważyć m.in., że są to środki przekazywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a takim jest w podanym przypadku MEiN. Nadto, są to dotacje celowe.

Podsumowując, jednostki samorządowe powinny zachować ostrożność przy klasyfikowaniu dochodów z programu Poznaj Polskę. W razie nieprawidłowo dobranej klasyfikacji budżetowej, jest możliwa ingerencja regionalnej izby obrachunkowej w trakcie postępowania nadzorczego. 

Źródło: http://rzeszow.rio.gov.pl