Prawidłowe wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) z powodu niewykazania warunków udziału w postępowaniu musi być poprze…