1. Sam fakt dysponowania doświadczeniem, urządzeniami, czy też narzędziami nie jest niczym nowym i specyficznych, gdyż stanowi on w postaci warunków udziału w postępowaniu element sine qua non umożliwiający ubieganie się wykonawcy o zamówienie. Be…