Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 PrOśw w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 43 PrOśw, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego. W rezultacie MEN ustalił 7.7.2020 r. kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:
1) w zakresie kontroli:
a) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;
b) w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:
- „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
c) w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych:
- „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
d) w szkołach ponadpodstawowych:
- „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;
e) w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:
- „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;
f) w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:
- „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.
2) w zakresie ewaluacji:
Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):
a) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:
- „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
- „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”;
b) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – w zakresie wymagań:
- „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
- „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
c) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – w zakresie wymagań:
- „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
- „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;
d) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań:
- „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
- „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”;
e) w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – w zakresie wymagań:
- „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
- „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.
Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).
3) w zakresie monitorowania:
a) we wszystkich typach szkół:
- „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”;
b) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych:
- „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”;
c) w przedszkolach:
- „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”;
d) w branżowej szkole II stopnia:
- „Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia”;
e) we wszystkich typach szkół:
- „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności