Kiedy wystarczy samo zgłoszenie? – ułatwienia po nowelizacji Prawa wodnego

Z dniem 31.12.2016 r. weszła w życie ustawa z 16.12.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015; poz. 2295), wprowadzająca liczne uproszenia administracyjno-proceduralne. W celu systematyzacji i uporządkowania pojęć – w jakich sytuacjach wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, w których wystarczy zgłoszenie, a w których nie ma takiego obowiązku – przedstawiam poniższą tabelę.


Pozwolenia wodnoprawnego wymaga:

Zgłoszenia* właściwemu organowi wymaga:

Pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga:

1. szczególne korzystanie z wód;

2. regulacja wód, zabudowa potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mająca wpływ na warunki przepływu wody;

3. wykonanie urządzeń wodnych;

4. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów;

5. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

6. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;

8. odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;

9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

10. rekultywacja wód powierzchniowych lub podziemnych;

11. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;

12. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

13. piętrzenie wody podziemnej.

1. wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;

2. postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;

3. przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;

4. przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;

5. wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;

6. odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;

7. roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;

8. wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m² i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

1. uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;

2. holowanie oraz spław drewna;

3. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych;

4. wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;

5. wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;

6. odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, a także wykonanie służących do tego urządzeń wodnych, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;

7. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

8. pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m³ na dobę;

9. odprowadzanie wód z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;

10. pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;

11. odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 88l ust. 2;

12. wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa drogi rowerowej, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich.

* Zgłoszenie składa się u właściwego miejscowo starosty (chyba, że dotyczy przedsięwzięć na terenach zamkniętych – wówczas organem właściwym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej). Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania działań. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu (nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu) można przystąpić do wykonywania działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia. Jeżeli zaistnieje konieczność uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia braków, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności