Nowe przepisy wprowadza ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).

Zmiany polegają na dodaniu do art. 14 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; dalej: PDOFizU) ust. 1j, 1k i 1l oraz odpowiednio do art. 12 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej PDOPrU) ust. 3g–3i.

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za moment powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty.

Trzeba poinformować urząd

Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z ww. uproszczenia musi w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, w powyższy sposób, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia dotyczy wszystkich wspólników.

Jeżeli zatem spółka z o.o. jest wspólnikiem spółki komandytowej, jawnej lub innej i spółka osobowa chciałaby korzystać z omawianego uproszczenia, w informacji o wyborze tego sposobu rozliczania muszą być podani wszyscy wspólnicy, w tym spółka z o.o.