Interpretacja została poprzedzona pytaniem gminy, która chciała, by Dyrektor KIS wypowiedział się co do prawa odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez kancelarię prawną z tytułu świadczenia na rzecz gminy obsługi prawnej.

W 2014 r. gmina zakończyła budowę parku. Przy nabywaniu towarów i usług, niezbędnych do wykonania zadania, przekroczona została kwota 15 tys. złotych netto. Następnie, na podstawie umowy dzierżawy, gmina odpłatnie udostępniła park jednej z gminnych instytucji kultury – centrum kultury i sportu (za tę usługę wystawiona została faktura VAT).

Gmina obecnie ponosi bieżące wydatki, związane z funkcjonowaniem parku, a w przyszłości planuje w tym miejscu dalsze inwestycje. W związku z tym, że gmina ponosi znaczące koszty na utrzymanie parku oraz z powodu złożoności kwestii prawnopodatkowych, gmina zdecydowała się na wynajęcie kancelarii prawnej (co zostało poprzedzone stosowną analizą). Główną usługą, świadczoną przez kancelarię, jest zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie tego zastępstwa w postępowaniu związanym z podatkiem od towarów i usług. W ramach świadczonych usług kancelaria m.in.: przygotowała i złożyła w imieniu gminy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, analizę prawną, analizę umów oraz bieżące doradztwo.

Gmina zadała w związku z tym pytanie: czy będzie miała prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT z faktur od kancelarii prawnej? Zdaniem gminy takie uprawnienie będzie jej przysługiwało. Jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną i w zakresie, w jakim wykonują działalność gospodarczą, spełniają definicję podatnika, zawartą w art. 15 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.; dalej: VATU). Zatem, gdy gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych – powinna być traktowana w analogiczny sposób, jak inni podatnicy VAT.

Czynność polegająca na odpłatnym udostępnieniu, na podstawie umowy dzierżawy parku na rzecz samorządowej instytucji kultury, podlega opodatkowaniu VAT – co jako podkreślił wnioskodawca, zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej. Na podstawie art. 86 ust. 1 VATU w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Chociaż wydatki na usługi świadczone przez kancelarię nie są podstawowym kosztem związanym z działalnością parku, to w kontekście brzmienia art. 86 ust. 1 VATU można odliczyć również wynikający z nich podatek VAT.

Na poparcie swojego twierdzenia gmina przytoczyła jednolite stanowisko prezentowane w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów/Ministra Rozwoju i Finansów/Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, że podatnicy mają prawo do odliczania VAT naliczonego od wydatków związanych z nabyciem usług prawnych. Gmina wskazała, że pozbawienie jej w tej sytuacji prawa do odliczenia podatku naliczonego byłoby sprzeczne z zasadą neutralności podatku, bo gmina powinna być traktowana na równi z innymi podatnikami.

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Zaznaczył jednak, że odnosi się jedynie do usług prawnych ściśle związanych z dzierżawą parku na rzecz instytucji kultury. W innym stanie faktycznym interpretacja nie wywoła skutków prawnych.