Przetwarzanie danych osobowych w tym numeru PESEL jak i serii dowodu reguluje szereg zasad ochrony danych osobowych. Jedną z tych zasad jest zasada minimalizacji. Zobowiązuje ona administratora do zbierania tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji celu. Jeżeli zakres przetwarzanych danych jest szerszy uprawniony organ może uznać, że dane są nadmiarowe i nałożyć karę na takiego administratora.

Najczęściej przetwarzanie naszych dowodów osobistych wynika z przepisów prawa. Banki oraz np. kuratorzy mają ustawowe podstawy do przetwarzania danych z dowodu. Nie ma jednak żadnych podstaw by w zastaw za wypożyczenie sprzętu sportowego zostawiać dowód osobisty lub jego kopię. Obsłudze wypożyczalni powinny wystarczyć nasze dane pozostawione na oddzielnym formularzu w postaci imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Formularze na którym pozostawiliśmy dane powinny zostać zniszczone po zwrocie sprzętu.

Również nasz pracodawca czy osoba, z którą zawieramy umowę cywilną nie ma podstaw do żądania od nas podania serii dowodu osobistego, wystarczające jest podanie numeru PESEL oraz adresu zamieszkania. Szczególna ostrożność w udostępnianiu serii dowodu osobistego oraz PESEL to ograniczenie możliwości kradzieży naszej tożsamości czy straty finansowej. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do wiarygodności lub uczciwości podmiotu, który żąda od nas takich danych najlepiej odstąpić od ich udostępnienia.

Warto pilnować swojego portfela, w którym najczęściej przechowujemy swój dowód osobisty. Co jednak gdy dane z naszego dowodu osobistego wpadną w niepowołane ręce. Przede wszystkim należy jak najszybciej go zastrzec. Najłatwiej zastrzec dowód za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej. Warto też przejść się na Policję i zgłosić zagubienie lub kradzież dowodu. Podobnie jak kartę dowód można zastrzec w banku.

Poświęćmy chwilę zanim komuś podamy swoje dany, warto się zastanowić albo zapytać po co komuś te konkretne informacje o nas. Jeśli to możliwe lepiej podać mniej niż więcej danych. Szczególnie gdy chcemy uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z wykorzystaniem naszych danych przez osoby nieuprawnione.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/lifestyle/seria-dowodu-osobistego-co-oznacza/285r4bn