Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 5.4.2016 r. (sygn. IBPP3/4512-29/16/KG) rozstrzygnął, w jaki sposób mają być opodatkowane podatkiem od towarów i usług umowy dzierżawy, zawierane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W sytuacji rozstrzyganej przez Dyrektora Izby Skarbowej gmina, będąca podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny od 2014 r. ponosiła wydatki na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na poniesione wydatki gmina dostawała faktury z naliczonym podatkiem VAT. Na tę inwestycję gmina otrzymała także dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Po zakończeniu inwestycji gmina zamierza wydzierżawić infrastrukturę Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. i udostępnić spółce infrastrukturę za wynagrodzeniem. Spółka z kolei, będzie mogła pobierać opłaty za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków. Gmina zamierza wystawiać na Spółkę faktury VAT z zastosowaniem podstawowej stawki VAT.

W związku z tym gmina miała trzy pytania do Dyrektora Izby Skarbowej: 1) Czy usługa dzierżawy infrastruktury przez gminę na rzecz spółki będzie podlegać VAT? 2) Czy gmina będzie mogła odliczyć VAT naliczony z faktur dokumentujących wydatki na budowę infrastruktury? 3) W rozliczeniu za jakie okresy Gmina powinna dokonać odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych?

Odpowiadając na pierwsze pytanie, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że umowa dzierżawy stanowi usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: VATU). Ponadto, w świetle art. 15 ust. 6 VATU organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujących te organy są podatnikami VAT w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem w ramach umowy dzierżawy – jest umową cywilnoprawną zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z 23.4.1960 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380) gmina będzie podatnikiem VAT, a sama transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT (podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP1/443-1003/11-5/RG).

Odnosząc się do drugiej kwestii Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że zgodnie z art. 86 ust. 1 VATU prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przysługuje podatnikom w sytuacji gdy towary i usługi przy nabyciu których został naliczony podatek są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a dzieje się tak, gdy a) towary i usługi zostały nabyte przez podatnika; b) pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ponieważ w danej sprawie gmina będzie podatnikiem (czynność wykonywana na podst. umowy cywilnoprawnej) i nabycie towarów oraz usług zostało dokonane dla budowy infrastruktury, która będzie przedmiotem dzierżawy, istnieje związek pomiędzy tymi czynnościami, a zatem będzie istniało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W pytaniu trzecim Gmina powinna dokonywać zasadniczo odliczenia w oparciu o art. 86 ust. 10 VATU, tj. co do zasady, w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała fakturę Dokumentującą wydatki inwestycyjne.