Spółka spełniła wszystkie warunki stanowiące o skutecznej zmianie roku podatkowego na okres od 1.1.2021 r. do do 31.8.2022 r.

Opis sytuacji:

Wspólnicy spółki z o.o. podjęli decyzje o zmianie roku podatkowego, na okres od 1.1.2021 r. do 31.8.2022 r. Wspólnicy podjęli uchwałę w tym zakresie 1.12.2020 r. Wniosek o zmianę wpisu w KRS został złożony również 1.12.2020 r. Sąd rejestrowy 7.1.2021 r. wydał postanowienie o zmianie wpisu w KRS dotyczącego roku obrotowego spółki. Spółka poinformowała o zmianie roku podatkowego Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2020 r., które zostało złożone w dniu 29.6.2021 r. Na taki termin złożenia zeznania zezwalały przepisy covidowe.

Uzasadnienie odpowiedzi:

Co do zasady zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 9 RachunkU, przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Natomiast dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zasady określania roku podatkowego zostały szczegółowo uregulowane w treści art. 8 PDOPrU. Zgodnie z art. 8 ust. 1 PDOPrU, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 PDOPrU, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 3 PDOPrU w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 4 PDOPrU o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 PDOPrU, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy. Powyższe przepisy stanowią, że:

  • po pierwsze możliwe jest dokonywanie zmiany roku podatkowego.
  • w takiej sytuacji za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego

do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe, 3) po trzecie podatnik ma obowiązek zawiadomienia o zmianie roku podatkowego w zeznaniu rocznym składanym za ostatni rok podatkowy przed zmianą roku podatkowego.

W analizowanej sytuacji spółka:

  • podjęła ważną uchwałę w zakresie zmiany roku podatkowego na kalendarzowy przed zakończeniem ostatniego roku podatkowego tj. przed 31.12.2021 roku
  • przed dniem złożenia deklaracji CIT-8 za ostatni rok podatkowy przed zmianą, spółka włożyła wniosek o zmianę wpisu w KRS, a w dniu 7.1.2021 r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o zmianie wpisu w KRS dotyczącego roku obrotowego Spółki.
  • w złożonym zeznaniu CIT-8 za ostatni rok przed zmianą, tj. w zeznaniu za 2020 r. poinformowała Urząd Skarbowy o zmianie roku podatkowego

Spółka spełniła wszystkie warunki stanowiące o skutecznej zmianie roku podatkowego na okres od 1.1.2021 do 31.8.2022 r.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora KIS z 29.4.2021 r., sygn. akt 0111-KDIB1.2.4010.115.2021.1.DP: „(…) na gruncie ustawy CIT do skutecznej zmiany roku podatkowego wymagane jest, aby do końca dotychczasowego roku podatkowego została podjęta stosowna uchwała o zmianie umowy lub statutu spółki. Jednakże, nie jest wymagane, aby rejestracja takiej uchwały w KRS nastąpiła przed zakończeniem dotychczasowego roku podatkowego (…) Nie sposób bowiem uznać, aby wolą ustawodawcy było uzależnienie skuteczności zmiany roku podatkowego od tego, kiedy sąd rejestrowy załatwi sprawę. Przyjęcie odmiennego podejścia mogłoby wywołać absurdalne skutki, ponieważ bezzasadnie uzależniałoby sytuację podatnika od szybkości i toku pracy odrębnego od niego podmiotu, jakim jest sąd rejestrowy (…)”.

(RA)