Nowe przepisy wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544; dalej KasyZwolnieniaR). Rozporządzenie to określa zwolnienia na lata 2015–2016.

Limit obrotów

W nowym rozporządzeniu został utrzymany limit w wysokości 20 000 zł obrotu dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

W przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność w 2014 r. i dokonali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obrót nie może przekroczyć w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Wyjątek

Na potrzeby stosowania zwolnienia w zakresie limitu obrotu, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 (tj. dostawa nieruchomości) i 49 (dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji) załącznika do rozporządzenia. Ta nowa zasada ma na celu wyeliminowanie obrotu, który niejako zaburza obraz skali realizowanej działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 312 ze zm.; dalej VATU), czyli sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W przypadku braku tego uregulowania, podatnik dokonujący jednorazowo zbycia np. nieruchomości wykorzystałby cały limit obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia i byłby zobowiązany do jej zakupu.

Zwolnienie podmiotowe

Z obowiązku ewidencjonowania obrotu w danym roku podatkowym za pomocą kasy rejestrującej zwalnia się czynności wymienione w załączniku do KasyZwolnieniaR. Jednak nie dłużej niż do 31.12.2016 r. W określonych sytuacjach, aby skorzystać z tego zwolnienia przedmiotowego konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów. W przypadku podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w: 1) poz. 21 załącznika – *PKWiU ex 55.90.1 – pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0 – dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych); 2) poz. 26 załącznika – PKWiU ex 68.20.1 – wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 3) poz. 27 załącznika – PKWiU ex 68.3 – usługi związane z obsługą rynku nieruchomości;

4) poz. 49 załącznika – dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

  • zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i świadczenie usług w całości zostały udokumentowane fakturą.

*PKWiU – rozporządzenie Rady Ministrów z 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.)

Czynności wyłączone ze zwolnienia

W KasyZwolnieniaR rozszerzono katalog czynności, do których nie ma zastosowania zwolnienie przedmiotowe z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Od nowego roku obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów objęte są:

1) dostawy: a) gazu płynnego, b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 VATU (zwolnienie od VAT z tytułu nie przekroczenia limitu 150 000 zł sprzedaży),

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

  • z wyjątkiem dostawy, wymienionej w literach b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do KasyZwolnieniaR (czyli dostawa towarów przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali);

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do KasyZwolnieniaR (czyli pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski oraz transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany),

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do KasyZwolnieniaR (czynności notarialne), h) doradztwa podatkowego, i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

  • z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do KasyZwolnieniaR przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a VATU (czyli podatnik, który działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej) oraz świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56) świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do KasyZwolnieniaR (czyli usługi stołówek w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu).

Ważne
Z początkiem 2015 r. obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących objęte są wszystkie usługi prawnicze, doradztwa podatkowego, medyczne świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie ma żadnych wyłączeń z tego obowiązku.
Ważne
Istotna zmiana dotyczy nośników danych cyfrowych i analogowych. Wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących objęte zostały dostawy (wszystkich) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Terminy wprowadzenia kas rejestrujących

Zgodnie z ogólną zasadą, w przypadku podatników, którzy:

1) przestaną spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących przed wejściem w życie nowego rozporządzenia (przed 1.1.2015 r.) w celu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej będą stosowali terminy określone w dotychczasowym rozporządzeniu obowiązującym w latach 2013–2014, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382);

2) nie przestaną spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1.1.2015 r. oraz nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie KasyZwolnieniaR – tracą zwolnienie 1.3.2015 r.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z tytułu obrotu świadczących usługi: 1) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), 2) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 3) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, 4) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, 5) prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych, 6) doradztwa podatkowego,

7) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

8) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

  • którzy po 31.12.2014 r. kontynuują działalność – są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania do 28.2.2015 r. (czyli od 1.3.2015 r. mają obowiązek stosowania kas);
  • którzy przed 1.1.2015 r. zaprzestali świadczenia wymienionych usług, a następnie, po 1.1.2015 r., wznowili świadczenie tych usługi – są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik wykonał taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty zwolnienia z tytułu obrotu (20 000 zł);
  • którzy po 31.12.2014 r. rozpoczynają świadczenie wymienionych usług – są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty zwolnienia z tytułu obrotu (20 000 zł).

W przypadku podatników rozpoczynających po 31.12.2014 r. świadczenie wymienionych usług, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.