Rządowy projekt ustawy z 21.3.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących przesyłających informacje do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa KAS.

Nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Informacje z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz numeru NIP nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji.

Przesyłanie informacji z kas rejestrujących będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany, co oznacza, że kasa rejestrująca będzie fiskalizowana w momencie jej połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesył informacji będzie dokonywany za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

Proces wymiany kas fiskalnych zostanie rozłożony w czasie. Po wejściu w życie zmian, nadal dopuszczalne będzie korzystanie z kas z papierowym zapisem kopii (do końca 2018 r.) oraz kas z elektronicznym zapisem kopii (do końca 2022 r.). Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej, po jej zapełnieniu.

Jednak tzw. branże wrażliwe, w których wykryto największe problemy z nadużyciami, będą mogły stosować tylko kasy online (m.in. dostawa benzyny silnikowej lub oleju napędowego, świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych, usług fryzjerskich, budowlanych bądź w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów).