Krajowa Administracja Skarbowa w dobie pandemii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i szeroko udziela wszelkiego rodzaju ulg. Podatnicy mogą zwrócić się zarówno o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zaległości podatkowej a nawet o umorzenie zaległości podatkowej. Mogą również skorzystać z notyfikowanego programu pomocowego Covid-19, w ramach którego nie ma limitów pomocy publicznej, w przypadku spełnienia warunków ustawowych

– podkreśla Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Krajowa Administracja Skarbowa wspiera podatników, którzy w związku z pandemią Covid-19 znaleźli się w trudnej sytuacji. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą liczyć na udzielenie ulg stanowiących pomoc publiczną, a także na ulgi nie stanowiące pomocy publicznej i pomoc de minimis.

Od początku pandemii naczelnicy urzędów skarbowych przyznali ulgi na łączną kwotę ok. 6,8 mld zł. Odroczyli termin płatności podatku i zapłaty zaległości podatkowej w wysokości ok. 3,8 mld zł. Rozłożyli na raty zapłatę ok. 3 mld zł podatku i zaległości podatkowej. Umorzyli też ok. 4 mln zł zaległości podatkowych.

Jak uzyskać ulgę

Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej mogą wnioskować o:

  • rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z),
  • umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M),
  • odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).

We wniosku należy opisać swoją indywidualną sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. Wniosek powinien być kompletny i podpisany.

W przypadku ulg , które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu 3 ostatnich lat ), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.

Takie wnioski można złożyć szybko i bezpiecznie bez wychodzenia z domu poprzez stronę biznes.gov.pl

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach programu

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii, mogą również skorzystać z pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe – COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej”. Składając wniosek do właściwego urzędu skarbowego, mogą starać się o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Wsparcie takie może być udzielone przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31.1.2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.