Odwoławcza komisja stypendialna Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu potwierdziła decyzję komisji stypendialnej Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa odmawiającą przyznania Natalii A. (dane zmienione) stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017. Oprócz przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym komisja powołała się na rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz na regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ASP.

Natalia A. przybyła do Polski na podstawie Karty Polaka. Rok później otrzymała od wojewody dolnośląskiego kartę stałego pobytu z adnotacją: „dostęp do rynku pracy”. W myśl przepisów ustawy z 2007 r. o Karcie Polaka otrzymanie prawa stałego pobytu legalizuje pobyt w Polsce i daje przywilej dostępu do rynku pracy. Ale z tą chwilą Karta Polaka i związane z nią przywileje zostają utracone.

Za kartę stałego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” otrzymuje się natomiast inne przywileje. A więc możliwość podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz podjęcia legalnej pracy na terenie Polski. „Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją »dostęp do rynku pracy« lub wizę Schengen lub wizę krajową, wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych” – potwierdza art. 43 ust. 2a ustawy o szkolnictwie wyższym. Ale jednocześnie dodaje: „Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg”. Decyzja o odmowie przyznania studentce stypendium socjalnego nie mogła więc być inna.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu studentka zarzuciła, że wprawdzie art. 43 ust. 2a ustawy o szkolnictwie wyższym zawiera obostrzenie w dostępie do stypendiów, ale nie dotyczy to sytuacji skarżącej.

Jej sytuację prawną na gruncie prawa o szkolnictwie wyższym reguluje art. 43 ust. 2 pkt 1, zgodnie z którym cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, mogą podejmować studia na zasadach obwiązujących obywateli polskich. Ten przepis nie zawiera żadnych obostrzeń dotyczących stypendium socjalnego.

WSA stwierdził, że występując o przyznanie stypendium, studentka jako posiadaczka karty stałego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” wypełniła warunki przewidziane w art. 43 ust. 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zdaniem WSA przepis ten nie budzi wątpliwości, że skarżącej, jako posiadacze takiego dokumentu, nie przysługuje stypendium socjalne. Dlatego sąd oddalił skargę.

sygnatura akt: IV SA/Wr 158/17