Karta przekazania odpadów w systemie BDO

Karta przekazania odpadów towarzyszy przekazywaniu odpadów objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji. Sporządza się ją za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, bez podpisu (art. 67 ust. 5 i 6 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU]). Jest potwierdzana w systemie BDO przez wszystkich uczestników przekazania odpadów:

a) przekazującego,

b) transportującego,

c) przejmującego odpady.

Co do zasady, zgodnie z art. 66 ust. 1 OdpadyU posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji.

Najczęściej stosowanym dokumentem ewidencji odpadów jest KPO. Kartę przekazania odpadów stosuje każdy posiadacz odpadów, który przekazuje odpady objęte obowiązkiem ewidencji, o ile nie są to odpady komunalne, których przekazaniu towarzyszy karta przekazania odpadów komunalnych.

Podobnie jak inne dokumenty ewidencji odpadów, KPO, zawierają m.in. dane posiadacza odpadów, numer rejestrowy, rodzaj działalności w zakresie gospodarki odpadami, masę i rodzaj odpadów (art. 67 ust. 3 OdpadyU. Przekazywaniu odpadów kolejnym posiadaczom towarzyszy ich transport, stąd w KPO dodatkowo zamieszcza się informacje o dacie i godzinie rozpoczęcia transportu odpadów i ich dostarczenia do następnego posiadacza odpadów oraz numerach rejestracyjnych środków transportu odpadów (art. 67 ust. 3a OdpadyU).

Ważne

Dokumenty ewidencji odpadów, w tym KPO, są sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO i nie wymagają opatrzenia ich podpisem (art. 67 ust. 5 i 6 OdpadyU).

Karta przekazania odpadów jest potwierdzana w systemie BDO przez wszystkich uczestników przekazania odpadów (przekazującego, transportującego i przejmującego).

Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady (do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadó) przed rozpoczęciem ich transportu (art. 69 ust. 1 OdpadyU). Posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, niezwłocznie, każdorazowo po przekazaniu tych odpadów, dodaje w BDO informacje o masie odpadów oraz o dacie i godzinie ich przekazania (art. 69 ust. 3a OdpadyU).

Kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w KPO ze stanem rzeczywistym (art. 69 ust. 1a OdpadyU). Niezwłocznie po zakończeniu transportu transportujący odpady potwierdza to w BDO (art. 69 ust. 3b OdpadyU).

Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego ich posiadacza odpadów, niezwłocznie, każdorazowo po przejęciu tych odpadów, jest obowiązany potwierdzić w BDO przejęcie odpadów oraz dodać w niej informacje o masie odpadów, jeżeli jest ona inna niż masa podana przez posiadacza, który przekazał odpady, a także informacje o dacie i godzinie przejęcia odpadów (art. 69 ust. 3 OdpadyU).

Zarządzający składowiskiem odpadów, przed przyjęciem odpadów do składowania na składowisku odpadów sprawdza zgodność przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w KPO (art. 119 OdpadyU), a w przypadku niezgodności odmawia przyjęcia odpadów (art. 120 ust. 1 pkt 2 OdpadyU) i zawiadamia o tym niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art. 120 ust. 2 OdpadyU). Analogicznie postępuje zarządzający spalarnią odpadów przy przyjmowaniu odpadów do termicznego przekształcania (art. 160 OdpadyU).

Ważne

Obowiązujące przepisy dopuszczają niesporządzanie KPO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów (art. 69 ust. 4 OdpadyU).

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art. 180 ust. 1 OdpadyU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności