Prawna redakcja tego przepisu odbiega od konstrukcji pozostałych jednostek redakcyjnych, określających znamiona poszczególnych naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Po pierwsze, należy wskazać, że czynem karalnym nie jest tu uszczuplenie dochodów należnych jednostce, wadliwe dokonanie wydatku, zaciągnięcie zobowiązania, uchybienia w procedurze zamówień publicznych czy też naruszenie zasad gospodarki finansowej jednostki w jakikolwiek inny sposób. Naruszeniem dyscypliny jest zaniedbanie lub niewypełnienie przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Natomiast uchybienia wynikające z wadliwie sprawowanej kontroli zarządczej, wyliczone w pkt 1–13 art. 18c DyscypFinPubU, są jedynie skutkiem naruszenia procedur kontroli zarządczej. Po drugie, hipoteza art. 18c DyscypFinPubU wskazuje jako osobę podlegającą odpowiedzialności wyłącznie kierownika jednostki sektora finansów publicznych. Wykluczone jest zatem stawianie zarzutów z tytułu wadliwie sprawowanej kontroli zarządczej na niższych szczeblach funkcjonowania jednostki (np. w dziale finansowo-księgowym, w komórce zajmującej się zamówieniami publicznymi itp.).

Jak wynika z opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Sprawozdania z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorczego sprawozdania z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2015 r.

( http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/glowna-komisja-orzekajaca/sprawozdania-gko (dostęp: 7.4.2016 r.), w okresie sprawozdawczym w skali całego kraju rzecznicy dyscypliny finansów publicznych złożyli 974 wnioski o ukaranie, dotyczące 1201 obwinionych. Na podstawie wniosków o ukaranie składanych przez rzeczników dyscypliny komisje orzekające przypisały obwinionym odpowiedzialność łącznie za 1145 naruszeń dyscypliny finansów publicznych (w jednym orzeczeniu możliwe jest przypisanie danej osobie odpowiedzialności za więcej niż jedno naruszenie dyscypliny). Z tej liczby orzeczenia przypisujące kierownikom jednostki odpowiedzialność za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej zapadły w 11 przypadkach.

Stanowi to 0,96% wszystkich rozstrzygnięć o odpowiedzialności. Dla porównania – trzy najczęściej przypisywane delikty finansowe to: wadliwe stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych (art. 17 DyscypFinPubU) – 228 naruszeń, tj. 19,9% przypisanych czynów, zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo jej przeprowadzenie lub rozliczenie niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU) – 171 czynów, co stanowi blisko 15% stwierdzonych naruszeń, oraz dokonanie wydatku bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia oraz z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków (art. 11 DyscypFinPubU) – 151 czynów, stanowiących 13,2% wszystkich przypisanych naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

Ważne
W 2015 r. zapadło w skali całego kraju 11 orzeczeń przypisujących kierownikom jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialność za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, powodujące ustawowo określone skutki w sferze gospodarki finansowej lub zamówień publicznych.

Po dwa orzeczenia wydały regionalne komisje orzekające w Białymstoku i Lublinie, natomiast po jednym – regionalne komisje orzekające w Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz Międzyresortowe Komisje Orzekające przy Ministrze Finansów i Ministrze Sprawiedliwości. Dla porównania – w roku 2014 naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze kontroli zarządczej przypisano 4 osobom (w regionalnych komisjach orzekających przy RIO w Katowicach, Olsztynie i Szczecinie oraz w Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy Ministrze Sprawiedliwości). W latach poprzednich, od dnia wejścia art. 18c DyscypFinPubU określającego odpowiedzialność z tytułu kontroli zarządczej, tj. od dnia 11 lutego 2012 r., nie zapadło żadne orzeczenie przypisujące tę odpowiedzialność kierownikowi jednostki sektora finansów publicznych.