Stan faktyczny

Mieszkanka M. wystąpiła w 2012 r. do wójta z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu dotyczącej urządzeń wodociągowych znajdujących się na jej nieruchomości. Ponadto kobieta poinformowała, że zamierza dochodzić odszkodowania za korzystanie dotychczas bez umowy z jej własności przez gminę.

W związku z powyższym mieszkanka wystąpiła do wójta o wydanie jej decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów związanych z budową oraz przebudową urządzeń wodociągowych. Kobieta domagała się danych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.

Ważne
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.; dalej: DostInfPubU) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

Ponieważ wniosek w sprawie dostępu do informacji publicznej pozostał bez odpowiedzi, kobieta wniosła do WSA w Rzeszowie skargę na bezczynność wójta (prawo takie przysługuje na mocy art. 32 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).

Stanowisko WSA

Sąd potwierdził bezczynność organu administracji i nałożył na niego grzywnę w wysokości 2000 zł. Wójt zaskarżył wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, argumentując, że nie udzielił odpowiedzi, ponieważ żadnego z dokumentów, o które wnioskowała mieszkanka, nie wytworzył. Ponadto wskazał, że udostępnienie takich dokumentów mogłoby pogorszyć sytuację gminy w ewentualnym postępowaniu o ustanowienie służebności.

Stanowisko NSA

Sąd kasacyjny skargę wójta odrzucił (I OSK 620/15, Legalis). Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że wójt miał obowiązek udostępnić wszystkie dokumenty, jakie posiadał, a jeśli takich dokumentów nie wytworzył, powinien poinformować o tym w ciągu 14 dni. Zarzut, że udostępnienie dokumentów mogłoby pogorszyć sytuację gminy w ewentualnym postępowaniu, NSA określił jako kuriozalny i stwierdził, że w tej sytuacji nie ma on żadnego znaczenia.

Nie można ograniczać dostępu do informacji

Warto w tym miejscu przytoczyć art. 5 ust. 3 DostInfPubU, który stanowi, że nie wolno ograniczać „dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne”.