Żeby mieszkańcy mogli się podłączyć do kanalizacji, gmina musi stworzyć im techniczne warunki do tego (wyr. WSA z 20.7.2016 r., II SA/Gd 164/16).

Gmina wybudowała kanalizację i chciała, by wszyscy mieszkańcy z niej korzystali. Taki obowiązek przewiduje art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.

Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.; dalej: CzystGmU). Wójt, powołując się na te przepisy, wydał decyzję nakazującą wszystkim podłączenie się do kanalizacji. Jeden z mieszkańców odmówił i wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej: SKO), które oddaliło jednak jego skargę.

Ważne
Jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadacze zbiornika bezodpływowego (nawet spełniającego wszelkie wymagania) nie są zwolnieni z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Z obowiązku tego zwalnia jedynie posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków (art. 5 ust. 1 pkt 2 CzystGmU).

Mieszkaniec wystąpił jednak ze skargą do WSA, który uznał ją za zasadną. Sąd potwierdził, że na działce znajduje się szambo, a nie oczyszczalna. Wytknął jednak wójtowi, że zanim wydał decyzję o obowiązku podłączenia domu do kanalizacji, nie sprawdził, czy jest to technicznie możliwe.

Ważne
Do kanalizacji muszą się podłączyć tylko ci, którzy spełniają warunki techniczne (art. 5 ust. 2 pkt 1 CzystGmU). Nie można zaś nakładać takiego obowiązku w wypadku, gdy gmina nie zapewniła takich możliwości właścicielowi działki, na której znajduje się szambo.

Wojewódzki sąd administracyjny podkreślił, że to gmina, a nie właściciel posesji, ma o to zadbać. Jak wynika z wyjaśnień skarżącego i dołączonej do skargi mapki, na granicy jego działki nie zlokalizowano żadnej studzienki, która umożliwiłaby przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacji.