8 lipca

Upływa termin przekazania przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządu JST kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały.

10 lipca

Upływa termin przekazania:

 • przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za czerwiec,
 • przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-28NWS,
 • przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządu JST sprawozdania Rb-50 za II kwartał,
 • przez samorządowy zakład budżetowy do zarządu JST za I półrocze sprawozdania Rb-30S,
 • przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania Rb-34S za I półrocze,
 • przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe do zarządu JST spra-wozdania jednostkowego Rb-Z oraz Rb-N za II kwartał,
 • przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządu JST sprawozdania jed-nostkowego Rb-ZN za II kwartał.

12 lipca

Upływa termin przekazania przez zarządy JST do dysponentów głównych przekazują-cych dotacje oraz RIO (do wiadomości) kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartał.

14 lipca

Upływa termin przekazania:

 • przez zarządy JST zbiorczego sprawozdania Rb-50 do dysponentów głównych prze-kazujących dotacje oraz RIO (do wiadomości) za II kwartał,
 • przez samorządowe instytucje kultury, SPZOZ, samorządowe osoby prawne utwo-rzone na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem przedsiębiorstw banków, spółek prawa handlowego do zarządu nadzorującej JST sprawozdania jednostkowego Rb-Z oraz Rb-N za II kwartał.

21 lipca

Upływa termin złożenia sprawozdania jednostkowego Rb-27S JST, jako jednostki bu-dżetowej i jako organu, do zarządu JST za czerwiec.

22 lipca

Upływa termin przekazania:

 • przez zarząd JST do właściwej RIO sprawozdania zbiorczego Rb-27S oraz Rb-28S za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
 • przez zarząd JST do RIO kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartał,
 • przez zarząd JST do RIO kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za II kwartał,
 • przez zarządy JST do dysponenta głównego przekazującego dotacje kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał.

28 lipca

Upływa termin przekazania przez zarząd nadzorującej JST – samorządowe instytucje kultury, SPZOZ, samorządowe osoby prawne – do RIO kwartalnego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za II kwartał.