Kalendarium sprawozdawczości JST – LIPIEC

8 lipca

Upływa termin przekazania przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządu JST kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały.

10 lipca

Upływa termin przekazania:
 • przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za czerwiec,
 • przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-28NWS,
 • przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządu JST sprawozdania Rb-50 za II kwartał,
 • przez samorządowy zakład budżetowy do zarządu JST za I półrocze sprawozdania Rb-30S,
 • przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania Rb-34S za I półrocze,
 • przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe do zarządu JST spra-wozdania jednostkowego Rb-Z oraz Rb-N za II kwartał,
 • przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządu JST sprawozdania jed-nostkowego Rb-ZN za II kwartał.

12 lipca

Upływa termin przekazania przez zarządy JST do dysponentów głównych przekazują-cych dotacje oraz RIO (do wiadomości) kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartał.


14 lipca

Upływa termin przekazania:
 • przez zarządy JST zbiorczego sprawozdania Rb-50 do dysponentów głównych prze-kazujących dotacje oraz RIO (do wiadomości) za II kwartał,
 • przez samorządowe instytucje kultury, SPZOZ, samorządowe osoby prawne utwo-rzone na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem przedsiębiorstw banków, spółek prawa handlowego do zarządu nadzorującej JST sprawozdania jednostkowego Rb-Z oraz Rb-N za II kwartał.

21 lipca

Upływa termin złożenia sprawozdania jednostkowego Rb-27S JST, jako jednostki bu-dżetowej i jako organu, do zarządu JST za czerwiec.

22 lipca

Upływa termin przekazania:
 • przez zarząd JST do właściwej RIO sprawozdania zbiorczego Rb-27S oraz Rb-28S za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
 • przez zarząd JST do RIO kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartał,
 • przez zarząd JST do RIO kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za II kwartał,
 • przez zarządy JST do dysponenta głównego przekazującego dotacje kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał.

28 lipca

Upływa termin przekazania przez zarząd nadzorującej JST – samorządowe instytucje kultury, SPZOZ, samorządowe osoby prawne – do RIO kwartalnego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za II kwartał.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności