10 czerwca

Upływa termin przekazania przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S i Rb-28S za miesiąc maj.

21 czerwca

Upływa termin złożenia sprawozdania jednostkowego Rb-27S JST, jako jednostki budżetowej i jako organu, do zarządu JST za maj.

30 czerwca

Upływa termin przekazania ewentualnych korekt sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartał oraz rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST JST do RIO. *W kalendarium podano daty zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniach Ministra Finansów: z 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119) oraz z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy, termin złożenia sprawozdania przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.