8 kwietnia

Upływa termin przekazania przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządu jednostki samorzadu terytorialnego (JST) kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartał.

10 kwietnia

Upływa termin przekazania:
1) przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za marzec,
2) przez jednostki budżetowe do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-28NWS, Rb-34S za I kwartał,
3) przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządu JST kwartalnego spra-wozdania Rb-50 za I kwartał oraz jednostkowego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał,
4) przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe do zarządu JST spra-wozdania jednostkowego Rb-Z oraz Rb-N za I kwartał,
5) przez samorządowe zakłady budżetowe sprawozdania Rb-30S.

12 kwietnia

Upływa termin przekazania przez zarządy JST do dysponentów głównych przekazują-cych dotacje oraz do RIO (do wiadomości) sprawozdania kwartalnego Rb-27ZZ za I kwartał).

14 kwietnia

Upływa termin przekazania:
1) przez zarządy JST do dysponentów głównych przekazujących dotacje oraz do RIO (do wiadomości) zbiorczego sprawozdania Rb-50 za I kwartał,
2) przez samorządowe instytucje kultury, SPZOZ, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem przedsiębiorstw banków, spółek prawa handlowego do zarządu nadzorującej JST sprawozdania jednostkowego Rb-Z oraz Rb-N za I kwartał.

21 kwietnia

Upływa termin przekazania sprawozdania jednostkowego Rb-27S JST, jako jednostki budżetowej i jako organu, do zarządu JST za marzec.

22 kwietnia

Upływa termin przekazania:
1) przez przewodniczących zarządów JST do RIO kwartalnego sprawozdania Rb-NDS, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za I kwartał,
2) przez przewodniczących zarządów JST do RIO zbiorczego sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S za okres od początku roku do 31 marca,
3) przez zarządy JST do dysponenta głównego przekazującego dotacje kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał.

28 kwietnia
Upływa termin przekazania przez zarząd nadzorującej JST – samorządowe instytucje kultury, SPZOZ, samorządowe osoby prawne do RIO kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za I kwartał. W kalendarium podano daty zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 16.1.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). W przypadku gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy, termin złożenia sprawozdania przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu).