Projekt ustawy zakłada m.in. możliwość otrzymania dotacji przez NFZ na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych podmiotom uprawnionym do świadczeń np. dzieciom do 18. roku życia pod warunkiem posiadania obywatelstwa polskiego oraz na finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w wykazie ministra zdrowia w drodze rozporządzenia. Określono również wysokość środków finansowych, które będą przeznaczane na ochronę zdrowia w latach 2018-2024.

Należy dodać, że minister zdrowia, wydając powyższe rozporządzenie powinien kierować się takimi przesłankami jak: konieczność zapewnienia dostępności do określonych świadczeń, z uwzględnieniem list oczekujących, rodzaj świadczeń z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, a także wnioski płynące z mapy potrzeb zdrowotnych.

W projekcie ustawy wskazano również, że na finansowanie ochrony zdrowia przeznaczać się będzie corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto. Projektodawca określił jednak, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia w latach 2018-2024 nie może być niższa niż:

1) 4,67% produktu krajowego brutto w 2018 r.,

2) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.,

3) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.,

4) 5,22% produktu krajowego brutto w 2021 r.,

5) 5,41% produktu krajowego brutto w 2022 r.,

6) 5,60% produktu krajowego brutto w 2023 r.,

7) 5,80% produktu krajowego brutto w 2024 r.

Proponuje się wejście w życie projektu ustawy z dniem 1.1.2018 r.