Ustawa z 29.4.2016 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 848) ma na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie środków nafinansowanie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy.

Ustawa wprowadza możliwość przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w tworzeniu grup producentów i organizacji producentów, w ramach PROW 2014–2020.

Wprowadzane zmiany mają również na celu ujednolicenie zasad dotyczących przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Nowelizacja weszła w życie 30.6.2016 r., z wyjątkiem przepisu ujednolicającego zasady przekazywania środków na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który ma wejść w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy (15.6.2016 r., tj. 8.8.2016 r.).