Zgodnie z opublikowanym projektem zmianie ma ulec obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17.12.2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396). Jak wynika z uzasadnienia do projektu, planowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania obecnych przepisów do obowiązujących regulacji stanowiących, że od początku 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaliczany będzie do sektora finansów publicznych, a także zmian w systemie prawa i w zakresie informatyzacji zadań. Projektowane zmiany mają na celu zwiększenie kompletności i jakości otrzymywanych danych w zakresie operacji finansowych.

Nowa forma sprawozdań

Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie formy elektronicznej, jako wyłącznej formy sporządzania sprawozdań dla jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. W obowiązującym obecnie stanie prawnym jednostki te mogą przekazywać sprawozdania również w formie pisemnej (o wyborze formy ostatecznie decyduje jednak zarząd JST). Jak wynika z uzasadnienia projektu, resort planuje powiązanie tej zmiany z projektowanymi zmianami w zakresie sprawozdawczości budżetowej, których celem będzie wprowadzenie formy dokumentu elektronicznego dla jednostek organizacyjnych JST.

Zmiany w instrukcji sporządzania sprawozdań

Obowiązująca instrukcja sporządzania sprawozdań na mocy projektowanego rozporządzenia zostanie rozszerzona o zakres podmiotowego rozporządzenia o Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 20.4.2021 r. o zmianie o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868) konieczne będzie wprowadzenie zmian o charakterze doprecyzowującym. Projekt zakłada dodanie do kategorii kredyty i pożyczki umowy o poprawę efektywności energetycznej.

Projektowane regulacje mają wejść w życie z dniem 1.1.2022 r., z wyjątkiem regulacji dotyczących Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, które będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań kwartalnych sporządzanych za I kwartał 2022 r. oraz sprawozdań za rok budżetowy 2022. Etap legislacyjny: projekt na etapie opiniowania.