Już niebawem sprawozdania z operacji finansowych wyłącznie w formie elektronicznej

Zgodnie z opublikowanym projektem zmianie ma ulec obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17.12.2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396). Jak wynika z uzasadnienia do projektu, planowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania obecnych przepisów do obowiązujących regulacji stanowiących, że od początku 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaliczany będzie do sektora finansów publicznych, a także zmian w systemie prawa i w zakresie informatyzacji zadań. Projektowane zmiany mają na celu zwiększenie kompletności i jakości otrzymywanych danych w zakresie operacji finansowych.

Nowa forma sprawozdań

Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie formy elektronicznej, jako wyłącznej formy sporządzania sprawozdań dla jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. W obowiązującym obecnie stanie prawnym jednostki te mogą przekazywać sprawozdania również w formie pisemnej (o wyborze formy ostatecznie decyduje jednak zarząd JST). Jak wynika z uzasadnienia projektu, resort planuje powiązanie tej zmiany z projektowanymi zmianami w zakresie sprawozdawczości budżetowej, których celem będzie wprowadzenie formy dokumentu elektronicznego dla jednostek organizacyjnych JST.

Zmiany w instrukcji sporządzania sprawozdań

Obowiązująca instrukcja sporządzania sprawozdań na mocy projektowanego rozporządzenia zostanie rozszerzona o zakres podmiotowego rozporządzenia o Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 20.4.2021 r. o zmianie o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868) konieczne będzie wprowadzenie zmian o charakterze doprecyzowującym. Projekt zakłada dodanie do kategorii kredyty i pożyczki umowy o poprawę efektywności energetycznej.

Projektowane regulacje mają wejść w życie z dniem 1.1.2022 r., z wyjątkiem regulacji dotyczących Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, które będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań kwartalnych sporządzanych za I kwartał 2022 r. oraz sprawozdań za rok budżetowy 2022. Etap legislacyjny: projekt na etapie opiniowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności