Już niebawem najcenniejsze zbytki kultury w Polsce zostaną objęte szczególną ochroną!

Celem ustawy jest skuteczniejsza polityka ochrony zabytków w skali całego kraju poprzez ustanowienie specjalnych instrumentów ochrony najcenniejszych dóbr kultury, które znajdują się w zbiorach publicznych i poza nimi.

Zgodnie z ustawą zostaje utworzona Lista Skarbów Dziedzictwa jako kolejna forma ochrony zabytków ruchomych. Zabytek ruchomy przynależeć będzie do jednej z dwóch (rozłącznych) kategorii zabytków ruchomych:

1) zabytek ruchomy będzie mógł zostać wpisany do rejestru na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku;

2) zabytek ruchomy o szczególnej wartości dziedzictwa kulturowego zostanie wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa na podstawie decyzji wdanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ważne

Trybunał Konstytucyjny za zgodną z Konstytucją uznał regulację dopuszczającą przejęcie w drodze decyzji zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa orazprzejście jego na własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele kultury, za odszkodowaniem odpowiadającym wartości rynkowej tego zabytku.

Katalog okoliczności umożliwiających wywłaszczenie zabytku ruchomego ma charakter zamknięty i obejmuje tylko pięć typów największych zagrożeń:

a) zniszczenie,

b) uszkodzenie,

c) kradzież,

d) zaginiecie,

e) nielegalny wywóz),

- które przekreślają albo istotnie minimalizują szanse zachowania zabytków ruchomych dla przyszłych pokoleń (wyr. z 25.5.2016 r.; Kp 2/15; M.P. z 16.8.2016 r., poz. 792).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności