Stan faktyczny sprawy

Przedsiębiorstwo budowlane skierowało przeciwko TBS pozew o zapłatę ponad 240 tys. zł z tytułu dodatkowo wykonanych prac budowlanych. Tymi dodatkowymi pracami była wymiana wszystkich wind w budynku mieszkalnym budowanym przez TBS. Windy te – jak się okazało pod koniec prac – były wykonane wprawdzie zgodnie z projektem, ale nie spełniały wymaganych norm, zwłaszcza w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorstwo twierdziło, że otrzymało projekt od inwestora, ale samo nie miało obowiązku sprawdzania, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi Polskimi Normami – tym bardziej że projekt spełniał wszelkie wymogi bezpieczeństwa i sztuki budowlanej.

W ocenie sądu

Sądy oddaliły kolejno pozew i apelację. Jak okazało się w toku procesu, jeden ze świadków zeznał, że przedsiębiorstwo było uprzedzane, że projekt wind jest niezgodny z normami.

Sąd Najwyższy, do którego trafiła skarga kasacyjna wykonawcy, oddalił ją. W uzasadnieniu wskazał, że cały problem leżał po stronie projektanta, który wykonał wadliwy projekt. Gdyby tylko projekt zawierał wady, to roszczenie przedsiębiorstwa byłoby uzasadnione. Ale – jak wynikało z ustaleń faktycznych – przedsiębiorstwo uzyskało informacje, że projekt nie spełnia norm. Firma nie zareagowała i, mimo dysponowania wiedzą o nieprawidłowościach, prace wykonała do końca na podstawie wadliwego projektu.

Ważne
W tym wypadku nie można powoływać się na niemożność zastosowania art. 651 ustawy z 26.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm., dalej: KC). Artykuł ten stanowi, że jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Przedsiębiorstwo wskazywało bowiem, że wiązała je umowa zawarta w trybie przetargu publicznego, której nie można już było zmienić. Jednak zdaniem SNwskazany wyżej obowiązek wykonawcy z art. 651 KC wiąże go zawsze, niezależnie od trybu zawarcia kontraktu budowlanego.