Jeżeli w umowie nie ma korzystniejszych postanowień, stosuje się przepisy kodeksowe

Stan faktyczny

Jacek Z. był zatrudniony w firmie M. na stanowisku dyrektora finansowego. W związku z reorganizacją w firmie i likwidacją jego stanowiska otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak zatrudniając się w firmie wynegocjował szczególne warunki dotyczące zwolnienia – zgodnie z umową o pracę ustalono mu 6-miesięczny okres wypowiedzenia umowy, w dodatku wypowiedzenie obejmowało 2 pełne kwartały w roku kalendarzowym. W efekcie, gdy pracodawca złożył dyrektorowi Z. wypowiedzenie w styczniu, bieg wypowiedzenia rozpoczął się dopiero z początkiem kwietnia, a umowa uległa rozwiązaniu dopiero z końcem września. W odpowiedzi Jacek Z. skierował przeciwko pracodawcy pozew o odszkodowanie za niezgodne z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę.

Orzeczenia sądów i rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Sąd I instancji zasądził na rzecz Jacka Z. odszkodowanie, ale ustalił je w kwocie równej 3-miesięcznemu wynagrodzeniu, zgodnie z art. 471 KP. Przepis ten stanowi, że odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Były dyrektor złożył jednak apelację, twierdząc, że skoro okres wypowiedzenia w jego przypadku wynosił 6 miesięcy, to należy mu się odszkodowanie właśnie za ten okres.

Sąd II instancji apelację oddalił. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Jednak SN, w zakresie dotyczącym wysokości odszkodowania, skargę kasacyjną Jacka Z. oddalił.

Uzasadniając wyrok SN wskazał, że prawo pracy ustala minimalne standardy warunków zatrudnienia i wynagradzania. Pewne aspekty zatrudnienia mogą podlegać negocjacjom, w celu uzyskania przez pracownika lepszych warunków niż określone ustawowo. Umowa o pracę może przewidywać dłuższy okres wypowiedzenia niż kodeksowy. Ale to nie przesądza z kolei o wysokości odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. Artykuł 471 KP wyraźnie wskazuje, że maksymalny okres, za jaki przysługuje odszkodowanie, to okres 3-miesięcznego wypowiedzenia. Jeżeli strony umowy o pracę chciałyby podwyższyć wspomnianą wysokość odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, to takie postanowienia powinny być wpisane do umowy o pracę. Jeżeli takich postanowień w umowie brak – stosować należy przepisy kodeksowe.

Wnioski z orzeczenia

Kodeks pracy zawsze powinien być stosowany w przypadkach, w których jakiś element stosunku pracy nie jest „doregulowany” lub budzi wątpliwości. Wynika to z faktu, że przepisy prawa pracy stanowią minimalny poziom uprawnień pracowniczych. Tylko konkretny zapis umowny daje możliwość uzyskania przez pracownika świadczeń w wyższej kwocie lub uprawnień w szerszym zakresie. Tak było w przypadku opisywanej sprawy – samo ustalenie dłuższego okresu wypowiedzenia nie oznacza, że odszkodowanie też może być wyższe. Przy braku zapisu umownego – stosuje się wyłącznie KP, a więc pracownik-powód nie mógł uzyskać więcej uprawnień (wyższego świadczenia) niż to jest określone kodeksowo.

Podstawa prawna:

  • wyrok Sądu Najwyższego z 22.4.2015 r., sygn. II PK 176/14 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności