Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy (dalej: KP) przewidują, że pracownik ma możliwość odwołania się do sądu pracy w terminie w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu pisma wypowiadającego umowę o pracę. Poselski projekt zmian w KP zakłada wydłużenie powyższego terminu do 14 dni.

Różne terminy odwołania przy wypowiedzeniu, rozwiązaniu i wygaśnięciu umowy o pracę

W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, bądź wygaśnięcia umowy o pracę, przepisy KP przewidują, że żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę, co wynika z art. 264 § 2 KP. W ocenie autorów omawianej nowelizacji nie można różnicować sytuacji prawnej pracowników, którym wypowiedziano umowę o pracę za wypowiedzeniem, od sytuacji pracowników, z którymi rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia (np. zostali dyscyplinarnie zwolnieni z pracy, art. 52 § 1 KP), czy też sytuacji pracowników, których umowa o pracę wygasła (np. nieobecność pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, art. 66 § 1 KP).

Pracownik ma mniej czasu na przygotowanie dowodów do procesu sądowego

Zdaniem autorów omawianego projektu nowelizacji obecnie obowiązujące przepisy w tej kwestii osłabiają pozycję pracownika w sporze z pracodawcą. W myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: KPC) strona procesu cywilnego powinna co do zasady zgłaszać już w pozwie wszelkie twierdzenia i dowody, natomiast ich późniejsze zgłoszenie może skutkować pominięciem ich przez sąd rozpoznający sprawę. Pracownik ma jedynie 7 dni na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę, natomiast pracodawca przygotowujący się do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę może z dużo większym wyprzedzeniem gromadzić materiał dowodowy, który następnie może wykorzystać w sądzie. Warto też dodać, że pracodawca ma minimum 2 tygodnie na odniesienie się do twierdzeń pracownika przedstawionych w odwołaniu, co wynika z przepisów KPC. Pracownik natomiast, po otrzymaniu wypowiedzenia ma jedynie 7 dni na zgromadzenie całości materiału dowodowego.

Sąd może przywrócić termin na złożenie odwołania od wypowiedzenia

Jeżeli pracownik nie dochowa terminu na złożenie odwołania może zgodnie z art. 265 KP złożyć do sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.

Omawiany projekt nowelizacji Kodeksu pracy trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.