W poprzednio obowiązującym stanie prawnym właściciel lokalu mógł, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator między innymi używał lokalu, który wymagał opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. Podstawę do wypowiedzenia najmu w opisanych okolicznościach stanowił art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z 21.7.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.; dalej: OchrLokU). Z dyspozycji tego przepisu wyłączone zostały konieczne naprawy, których przeprowadzenie zajmie nie dłużej niż rok (art. 10 ust. 4 OchrLokU).

W dniu 16.12.2015 r. Sejm uchwalił zmiany w OchrLokU, które mają na celu wydłużenie terminu zapewnienia przez gminy lokali zamiennych.

Ważne
W myśl zmienionych przepisów OchrLokU w razie wypowiedzenia najmu najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do 31.12.2017 r., na właściwej gminie.

Omawianą nowelizację podpisał Prezydent, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.