W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 559 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.3.2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

W rozporządzeniu opisano procedurę wystąpienia o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości wraz ze stosownymi formularzami stanowiącymi załączniki do rozporządzenia oraz terminami składania poszczególnych wniosków.