Jest już pierwsza w Polsce uchwała reklamowa

Podstawę prawną dla stanowienia uchwał reklamowych zawiera art. 37a ust. 1 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.; dalej: PlanZagospU). Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała reklamowa po jej uchwaleniu jest aktem prawa miejscowego (art. 37a ust. 4 PlanZagospU). Wpływa ona m.in. na możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rada Miasta Ciechanów podjęła 28.4.2016 r. uchwałę Nr 228/XIX/2016 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Omawiana uchwała reklamowa osobno normuje warunki dla:

– urządzeń i tablic reklamowych,

– szyldów, obiektów małej architektury i ogrodzeń.

Znalazły się w niej postanowienia dotyczące ogólnych zasad umieszczania tablic i urządzeń reklamowych. W zakresie szczegółowych rozwiązań przewidziano za dopuszczalne stosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji reklamy do 20 m2 włącznie. Dalej idące ograniczenia obowiązują także na obszarach objętych ochroną konserwatora zabytków. Odrębne jednostki redakcyjne poświęcone zostały szyldom, obiektom małej architektury i ogrodzeniom.

Do interesujących rozwiązań należą następujące uregulowania:

1. Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały reklamowej obiekty małej architektury oraz ogrodzenia, zwolnione są z obowiązku ich dostosowania do zasad wynikających z uchwały. Pozostałe obiekty będą musiały zostać dostosowane do wymogów wynikających z uchwały reklamowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

2. Uchwała zawiera specjalne postanowienia odnoszące się do murali wskazując, że mural zawierający treść i wartości, takie jak:

a) artystyczne,

b) popularno-naukowe,

c) historyczne,

d) edukacyjne,

- będący wielkoformatową grafiką ścienną wykonaną na elewacji budynku, nie stanowi reklamy objętej zasadami, warunkami i zakazami określanymi niniejszą uchwałą.

Przyjęte rozwiązania są pionierskie w skali kraju. Czas pokaże, czy będą właściwie stosowane i czy ich przestrzeganie będzie skutecznie egzekwowane. Nie wiadomo również, jak uchwała zostanie przyjęta przez właścicieli nieruchomości i czy nie zostanie zaskarżona do sądu administracyjnego, który to oceni jej legalność. Do chwili obecnej właściwy dla Miasta Ciechanów organ nadzoru nie wypowiedział się co do przyjętych rozwiązań.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności