Podstawę prawną dla stanowienia uchwał reklamowych zawiera art. 37a ust. 1 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.; dalej: PlanZagospU). Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała reklamowa po jej uchwaleniu jest aktem prawa miejscowego (art. 37a ust. 4 PlanZagospU). Wpływa ona m.in. na możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rada Miasta Ciechanów podjęła 28.4.2016 r. uchwałę Nr 228/XIX/2016 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Omawiana uchwała reklamowa osobno normuje warunki dla:

– urządzeń i tablic reklamowych,

– szyldów, obiektów małej architektury i ogrodzeń.

Znalazły się w niej postanowienia dotyczące ogólnych zasad umieszczania tablic i urządzeń reklamowych. W zakresie szczegółowych rozwiązań przewidziano za dopuszczalne stosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji reklamy do 20 m2 włącznie. Dalej idące ograniczenia obowiązują także na obszarach objętych ochroną konserwatora zabytków. Odrębne jednostki redakcyjne poświęcone zostały szyldom, obiektom małej architektury i ogrodzeniom.

Do interesujących rozwiązań należą następujące uregulowania:

1. Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały reklamowej obiekty małej architektury oraz ogrodzenia, zwolnione są z obowiązku ich dostosowania do zasad wynikających z uchwały. Pozostałe obiekty będą musiały zostać dostosowane do wymogów wynikających z uchwały reklamowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

2. Uchwała zawiera specjalne postanowienia odnoszące się do murali wskazując, że mural zawierający treść i wartości, takie jak:

a) artystyczne,

b) popularno-naukowe,

c) historyczne,

d) edukacyjne,

– będący wielkoformatową grafiką ścienną wykonaną na elewacji budynku, nie stanowi reklamy objętej zasadami, warunkami i zakazami określanymi niniejszą uchwałą.

Przyjęte rozwiązania są pionierskie w skali kraju. Czas pokaże, czy będą właściwie stosowane i czy ich przestrzeganie będzie skutecznie egzekwowane. Nie wiadomo również, jak uchwała zostanie przyjęta przez właścicieli nieruchomości i czy nie zostanie zaskarżona do sądu administracyjnego, który to oceni jej legalność. Do chwili obecnej właściwy dla Miasta Ciechanów organ nadzoru nie wypowiedział się co do przyjętych rozwiązań.