Wnioskodawca zażądał na podstawie ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.; dalej: DostInfPubU) udostępnienia mu nagrania z sesji rady miasta, która odbyła się 1.7.2013 r.

Zgodnie z art. 19 DostInfPubU organy kolegialne, m.in. rady miasta, sporządzają i udostępniają ze swoich obrad protokoły lub stenogramy, chyba że nagrają i udostępnią odpowiednie materiały z posiedzenia.

W odpowiedzi na wniosek przewodniczący rady miasta poinformował wnioskodawcę, że z posiedzenia został już sporządzony protokół, z którego wyciąg został dołączony do odpowiedzi. Przewodniczący wskazał jednocześnie, że w takiej sytuacji udostępnienie nagrania z sesji nie jest już konieczne. Mężczyzna wniósł skargę na bezczynność i w efekcie sprawa trafiła do WSA w Warszawie.

Skarżący twierdził m.in., że protokół nie oddaje dokładnie słów, które zostały wypowiedziane podczas sesji i dlatego zażądał udostępnienia mu nagrania, precyzyjnie dokumentującego przebieg posiedzenia. Zarzucił również przewodniczącemu rady miasta, że odpowiedź na wniosek nie została udzielona w przewidzianym ustawowo terminie. W odpowiedzi na ten argument przewodniczący podnosił, że protokół został przesłany natychmiast po jego zatwierdzeniu na kolejnej sesji rady miasta.

Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę odrzucił, podkreślając, że podstawowym sposobem informowania o przebiegu posiedzenia organu kolegialnego jest stenogram lub protokół, a organ może być z tego obowiązku zwolniony, gdy sporządzi i udostępni materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady (art. 19 DostInfPubU). Skoro więc protokół został sporządzony i przesłany wnioskodawcy, to nie ma obowiązku przesyłania nagrania. Ponadto WSA stwierdził, że nagrania z sesji rady miasta mają jedynie charakter pomocniczy i służy do sporządzania protokołu pisemnego.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko WSA w całości i wskazał, że: „Należy wyjaśnić, że obowiązek udostępnienia informacji publicznej na wniosek istnieje wyłącznie w sytuacji gdy wnioskodawca nie posiada żądanej informacji publicznej. (…) Realizacja celu, jakim jest dostęp do informacji publicznej następuje więc poprzez dostęp do protokołów, a zapisy nagrań są udostępniane tylko w przypadku spełnienia wyżej przedstawionych warunków”.

Wnioskodawcy udostępniono w tym przypadku wyciąg z protokołu, a tym samym uzyskał on wnioskowaną informację publiczną, tzn. miał możliwość zapoznania się z przebiegiem obrad.