W 2017 r. pod poz. 2490 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

Określa ono, w dwóch załącznikach, jednostkowe stawki opłaty za:

 • gazy lub pyły wprowadzane do powietrza (nr 1);
 • umieszczenie odpadów na składowisku (nr 2).

Przykładowe jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza (w zł/kg) wynoszą m.in.:

 • azbest – 381,36;
 • dwutlenek węgla (w zł/Mg) – 0,29;
 • dwutlenek siarki – 0,53;
 • pyły węglowo-grafitowe, sadza – 1,47;
 • tlenek węgla – 0,11;
 • węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne – 1,44;
 • wodorofluorowęglowodory – 30,19;
 • rtęć – 190,68.

Natomiast Jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (w zł/Mg) wynoszą:

 • napełnianie zbiorników z dachem stałym – 5,95;
 • opróżnianie zbiorników z dachem pływającym – 0,35;
 • napełnianie zbiorników podziemnych – 3,16;
 • napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw – 3,16;
 • napełnianie cystern kolejowych – 2,44;
 • napełnianie cystern samochodowych – 1,72;
 • napełnianie zbiorników pojazdów – 3,52.

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW (dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane) opalanych:

 • węglem kamiennym – 17,80-34,51 zł/Mg;
 • koksem – 23,68-27,22 zł/Mg;
 • drewnem – 4,55 zł/Mg;
 • olejem – 9,07-18,33 zł/Mg;
 • paliwem gazowym – 1,81 zł/Mg lub 941,01-1681,48 zł/106 m3.