Rozszerzony został katalog zwolnień z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę , o następujące budowy:

1) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,

2) wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

3) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

4) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;

5) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

6) przepustów o średnicy do 100 cm;

7) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

8) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku.

Od stycznia pozwolenia na budowę nie wymaga dodatkowo wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290, dalej: PrBud), z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;

2) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

Zmieniony został również termin wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia budowy . Do tej pory wynosił on 30 dni, a obecnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 zdanie drugie PrBud organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Zgodnie z ust. 5aa dodanym na mocy przywołanej nowelizacji organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu , o którym mowa w ust. 6, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Zgodnie z przywołanym w tym przepisie ust. 6, również dodanym nowelizacją, organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 PrBud, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.