Sposób ustalenia maksymalnych stawek opłat za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, które musi uwzględniać rada gminy w swojej uchwale w sprawie ustalenia stawki opłaty określa art. 6k ust. 2a ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.; dalej: CzystGmU).

Ważne
Są one uzależnione od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę, ogłaszanego w pierwszym kwartale każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka ta ogółem za 2015 r. wyniosła 1 386 zł, a więc 46 zł więcej niż w roku 2014.

Rada gminy ma możliwość wyboru metody ustalenia opłaty i stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6k ust. 1 CzystGmU). Wyboru takiego rada gminy dokonuje spośród metod określonych w ustawie (art. 6j ust. 1 i 2 CzystGmU).

Może zróżnicować stawki opłaty w zależności od:

– powierzchni lokalu mieszkalnego,

– liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,

– odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich,

– rodzaju zabudowy (art. 6j ust. 2a CzystGmU).

Biorąc pod uwagę przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w 2015 r. (tj. 1386 zł), a także stawki procentowe przewidziane w art. 6k ust. 2a CzystGmU dla każdej z metod, maksymalne stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

Rodzaje metod ustalenia opłat i stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poprzednio obowiązujące maksymalne stawki opłat za odpady komunalne

Obecnie obowiązujące maksymalne stawki opłat za odpady komunalne

liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

27,72 zł/mieszkańca

26,80 zł/mieszkańca

ilość zużytej wody z danej nieruchomości

9,70 zł/m3 zużytej wody

9,38 zł/m3 zużytej wody

powierzchnia lokalu mieszkalnego

1,11 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego

1,07 zł/m2 powierzchni

lokalu mieszkalnego

gospodarstwo domowe

77,62 zł/gospodarstwo domowe

75,04 zł/gospodarstwo domowe