Jaki sąd rozpatruje sprawy odszkodowań łowieckich?

Sprawy dotyczące szkód łowieckich rozpatruje sąd powszechny, a nie administracyjny. Skarga w tej sprawie wniesiona do sądu administracyjnego podlega odrzuceniu. Przypomniał o tym WSA w Gdańsku (post. z 30.12.2019 r., III SA/Gd 789/19).

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdmU) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na wymienione w tym przepisie decyzje administracyjne, postanowienia (wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym), pisemne indywidualne interpretacje podatkowe, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających, akty (prawa miejscowego organów JST i terenowych organów administracji rządowej, organów JST podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej, nadzoru nad działalnością organów JST), a także na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Ponadto, sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 2a i 3 PostAdmU).

W tym przypadku WSA rozpatrywał skargę wniesioną na decyzję nadleśniczego ustalającą wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.

Z art. 46e ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.; dalej: PrŁow), Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód ustala wysokość odszkodowania, w drodze decyzji, biorąc w szczególności pod uwagę ustalenia zawarte w sporządzonych protokołach.

Co ważne w tym przypadku, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji nadleśniczego, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody (art. 46e ust. 4 PrŁow).

Ważne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku podkreślił, że chodzi w tym przypadku o sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce wyrządzenia szkody, a nie sąd administracyjny, w związku z czym wniesiona skarga na decyzję nadleśniczego dotyczącą odszkodowań za szkody łowieckie podlega odrzuceniu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności