11.3.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 588).

Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) z 17.2.2015 r., 2015/262 określającego, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia, Dz.Urz. UE L 59 z 3.3.2015), w którym Komisja Europejska przyjęła bardziej szczegółowe niż dotychczas rozwiązania dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt koniowatych.

Ważne

Nowelizacja implementuje przepisy regulujące:

– tryb i organy właściwe do nadawania, cofania i zawieszania upoważnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla zwierząt z rodziny koniowatych,

– obowiązki posiadaczy koniowatych w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

– przepisy karne związane z naruszeniem obowiązków posiadaczy koniowatych w zakresie ich identyfikacji i rejestracji,

– kompetencje organów kontrolujących system identyfikacji i rejestracji koniowatych.

Posiadaczom koniowatych zapewniono możliwość składania wniosków o wydanie dokumentów identyfikacyjnych drogą elektroniczną. Podstawą do wydania paszportu dla koniowatych nieposiadających statusu zwierząt hodowlanych będzie wyłącznie wniosek właściciela, zawierający co najmniej numery identyfikacyjne rodziców zwierzęcia oraz oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem koniowatego.

Nowelizacja umożliwiła także wydawanie dokumentów innych niż paszport lub jego duplikat – tymczasowego oraz zastępczego dokumentu identyfikacyjnego.