Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że konieczne jest podjęcie stosownych kroków legislacyjnych, które zagwarantują ochronę zdrowia, a także poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego mieszkańców i wystąpił do Ministra Środowiska o podjęcie właściwych działań.

Zdaniem Rzecznika Praw Człowieka uciążliwości wynikają z braku mechanizmu prawnego, który pozwalałby właściwym organom na podjęcie działań wobec organizatora imprezy tak, by respektował on prawa okolicznych mieszkańców.

Problem braku odpowiedniej legislacji dotyczy kilku kwestii:

  1. W przypadku imprez masowych nie można zastosować regulacji ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) w zakresie nadmiernej emisji hałasu, gdyż nie ma możliwości zaklasyfikowania urządzeń używanych przez organizatora imprezy jako instalacji w rozumieniu tej ustawy.
  2. Przy wydawaniu zezwoleń na organizację imprezy masowej nie bierze się pod uwagę kwestii związanych z ochroną akustyczną terenów, w sąsiedztwie których ma się ona odbywać.
  3. Przepisy prawnokarne zapewniają iluzoryczną ochronę praw osób narażonych na hałas.

Kwestia ta została już jednak dostrzeżona przez resort środowiska i stała się jednym z przedmiotów prac funkcjonującego w ramach Ministerstwa Zespołu ds. przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem.

Ważne
Rekomendacje Zespołu dotyczą wprowadzenia regulacji uzależniających wydanie zezwolenia na imprezę masową od zorganizowania jej w taki sposób, by emitowany w związku z nią hałas nie powodował nadmiernych uciążliwości. Etap wydawania zezwolenia na organizację imprezy jest najdogodniejszym momentem do oceny stopnia potencjalnej uciążliwości imprezy dla okolicznych mieszkańców.