Projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przewiduje, że lokalizacja elektrowni wiatrowej będzie następowała wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Oznacza to, że elektrownie będzie można lokalizować tylko w miejscach przewidzianych planem.

Ważne
Zgodnie z art. 7 projektu, plan miejscowy przewidujący lokalizację elektrowni sporządza się co najmniej dla obszaru, na którym nie może być zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa, a którego granice są wyznaczane przy przyjęciu maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej określonej w tym planie miejscowym. Plan określa maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej.

W projekcie przewidziano, że odległość w której może być lokalizowana i budowana elektrownia wiatrowa od budynku mieszkalnego (albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) ma być równa lub większa dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej, mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli , wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). Taka sama odległość obowiązuje w przypadku, gdy lokalizowany w odniesieniu do już istniejącej elektrowni jest projektowany budynek mieszkalny, bądź budynek o funkcji mieszanej, obejmującej funkcję mieszkaniową.

Ważne
Odległość taką trzeba będzie stosować również przy lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowej od form ochrony przyrody oraz od leśnych kompleksów promocyjnych.

Przed przystąpieniem do eksploatacji elektrowni wiatrowej inwestor będzie uzyskiwał decyzję zezwalającą na eksploatację, wydawaną na wniosek inwestora przez Urząd Dozoru Technicznego . Decyzja ta wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania, a także z dniem rozpoczęcia naprawy lub modernizacji na eksploatowanej elektrowni wiatrowej. Po upływie 18 miesięcy od dnia wydania decyzji inwestor może złożyć wniosek o jej przedłużenie na okres kolejnych dwóch lat. Co istotne, zasady wydawania decyzji zezwalającej na eksploatację mają zastosowanie do inwestorów już istniejących elektrowni. Zgodnie z art. 26 projektu inwestorzy elektrowni wiatrowych oddanych do użytkowania przed dniem wejścia w życie ustawy zobowiązani będą do uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację elektrowni wiatrowej, na zasadach określonych w ustawie, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy.

Prace nad ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych postępują powoli, projekt jest po pierwszych czytaniach w komisjach sejmowych.