Jak i kiedy samorządy mają przeprowadzić dekomunizację nazw?

Ustawa wprowadza do systemu prawa dyrektywę, zgodnie z którą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Ustawa szeroko określa zakres zakazu wskazując, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.

W celu zminimalizowania kosztów, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała także wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

W przypadku nadania nazwy propagującej ustrój totalitarny wojewoda, korzystając z uprawnień nadzorczych, będzie uchylał niezgodne z prawem uchwały.

W przypadku gdy organ odpowiedniego samorządu terytorialnego w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego, nie nada nowej nazwy, wojewoda zarządzeniem zastępczym nada nazwę zgodną z ustawą. Stwierdzenie przez wojewodę nieważności uchwały nadającej nazwę niezgodną z ustawą, wymaga opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej tę niezgodność. Ustawa przewiduje także możliwość zasięgania przez wojewodę opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Ważne
Ustawa określa 12 miesięczny termin od wejścia w życie ustawy na dokonanie, przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego albo związku metropolitalnego, zmian nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób. W przypadku niewywiązania się jednostek samorządu terytorialnego z tego obowiązku zastosowanie będą miały przepisy przewidujące podjęcie przez wojewodów działań nadzorczych polegających na wydaniu zarządzeń zastępczych. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności