Przedsiębiorca planujący budowę hotelu na działce, na której do czasów II wojny światowej znajdował się kirkut, musi uzyskać zgodę komisji rabinicznej. Bez niej nie rozpocznie robót (wyr. WSA z 6.9.2017 r., IV SA/Po 611/17).

Przedsiębiorca złożył wniosek do burmistrza o ustalenie warunków zabudowy dla hotelu. Otrzymał je, jednak obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Okazało się bowiem, że na części działki, gdzie miała powstać inwestycja znajdował się w przeszłości cmentarz żydowski. Z tego powodu burmistrz zalecił, by budowę hotelu uzgodnić z powiatowym konserwatorem zabytków oraz uzyskać zgodę Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Ważne
Dopiero po upływie 40 lat od ostatniego pochowania zwłok wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wydać decyzję o użyciu terenu cmentarnego na inny cel zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jednak, teren cmentarny stanowi lub stanowił uprzednio własność kościoła katolickiego lub innego kościoła albo związku wyznaniowego, wydanie decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel wymaga zgody właściwej władzy tego kościoła lub związku wyznaniowego.

Przedsiębiorca wniósł odwołanie do SKO, a następnie skargę do WSA. Sąd wskazał, że obywatele korzystający z wolności sumienia i wyznania mogą w szczególności otrzymać pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawach religii. Natomiast ze znajdującego się w aktach sprawy pisma Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy z 8.5.2017 r. wynika, że termin „likwidacja cmentarza” nie istnieje w prawie żydowskim. W judaizmie cmentarz żydowski pozostaje cmentarzem aż do Dnia Sądu Ostatecznego. Z tego powodu, zdaniem WSA, kwestia lokalizacji cmentarza żydowskiego ma istotny wpływ na wynik tej konkretnie sprawy. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i nakazało SKO zająć się sprawą ponownie jednocześnie dając wskazówki, na co organ ma zwrócić uwagę.