Inwentaryzacja jako najważniejszy aspekt sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostki prowadzące działalność zgodnie z art. 2 ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.; dalej: RachunkU) ujmują w trakcie roku obrotowego operacje gospodarcze w księgach rachunkowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 i 6 RachunkU oraz w przyjętej przez nie polityce rachunkowości. Są to m.in.: zasada ciągłości, kontynuacji działalności, zasada memoriału, współmierności, zasada istotności i ostrożnej wyceny.

Rozpoczynając przygotowania do sporządzenia sprawozdania finansowego należy stwierdzić czy salda wynikające z prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych są prawdziwe i realne.

Inwentaryzacja aktywów i pasywów ma pokazać, iż wartość majątku i źródeł jego pochodzenia wynikająca z jej przeprowadzenia jest zgodna z danymi liczbowymi ujętymi w księgach rachunkowych, a jeśli występują różnice (niedobory lub nadwyżki), należy wyjaśnić ich przyczyny oraz ująć je w księgach rachunkowych zamykanego roku.

Istotne jest by sprawdzić istnienie nie tylko ilości i wartości danego składnika majątkowego, ale również wartości użytkowej (tzw. przydatność ekonomiczną).

Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji winny być określone w sporządzonej przez jednostkę Zakładowej Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

Czynności inwentaryzacyjne przeprowadza się w większości jednostek między 1 października a 15 stycznia następnego roku.

Wyróżniamy 3 metody przeprowadzenia inwentaryzacji, w zależności od składnika majątkowego:

- spis na natury,

- potwierdzenie salda,

- weryfikacja aktywów i pasywów z dokumentami źródłowymi, stanowiącymi podstawę ujęcia w księgach rachunkowych.

Ustawa o rachunkowości, w niektórych przypadkach nakazuje przeprowadzenie inwentaryzacji danego składnika majątkowego w określonym dniu np. kasa jednostki musi być zinwentaryzowana w dniu 31 grudnia w ramach spisu z natury.

Gdy sprawozdanie finansowe jednostki za dany rok obrotowy jest badane prze Biegłego Rewidenta, umowa o przeprowadzenie badania jest sporządzana w takim terminie, by Biegły Rewident miał możliwość uczestnictwa w przeprowadzeniu inwentaryzacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności