Na mocy art. 27 ustawy z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695; dalej: InstrWsparSARSCoV2U), wprowadzono zmiany do ustawy z 20.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.; dalej: KKS). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 53 § 41 KKS, interwenientem jest podmiot, który nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi, i dodano, że zgłoszenie to zostało przyjęte.

Rozszerzono brzmienie art. 127 § 1 KKS, który przed zmianą stanowił, że interwencję zgłasza się pisemnie albo ustnie do protokołu. Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, interwencję zgłasza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub przez portal podatkowy. Do zgłoszenia dołącza się dowody wskazujące na spełnienie warunków do wystąpienia z interwencją.

Ważne
Dodano nowe przepisy, zgodnie z którymi postępowaniu przygotowawczym, w razie zgłoszenia interwencji przez podmiot nieuprawniony lub przy braku podstaw do jej zgłoszenia, organ postępowania przygotowawczego lub prokurator wydaje postanowienie o odmowie jej przyjęcia. Na postanowienie o odmowie przyjęcia interwencji przysługuje zażalenie do organu nadrzędnego, a gdy postępowanie prowadzi prokurator – do prokuratura nadrzędnego (art. 127 § 2a i 2b KKS).

W postępowaniu prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, zanim wniesiono akt oskarżenia, sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może zgłosić wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (art. 142 § 1 KKS).

Wniosek sprawca może złożyć na piśmie albo ustnie do protokołu. Do wniosku dołącza się dowody wykonania czynności wymienionych w art. 143 § 1-3 KKS, czyli zapłacić wymagane należności oraz poddać się obowiązkom związanym z orzeczeniem przepadku przedmiotów (art. 142 § 4 KKS). Nowelizacja zmieniła ten przepis, który w nowym brzmieniu stanowi, że wniosek ten można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Do wniosku dołącza się dowody wykonania wspomnianych wyżej czynności. Natomiast pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub przez portal podatkowy.