W poglądach doktryny i orzecznictwa istnieją rozbieżności dotyczące zagadnienia udziału uczestnika postępowania odwoławczego w charakterze interwenienta ubocznego w postępowaniu prowadzonym przed sądem okręgowym w wyniku wniesienia skargi.