Interpretacja przepisu noweli Kodeksu pracy dotyczącego zmian w umowach o pracę może budzić wątpliwości

W myśl nowelizacji Kodeksu pracy z 25.6.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (art. 25¹ § 1 wskazanej wyżej nowelizacji Kodeksu pracy).

Artykuł 25¹ § 4 omawianej nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje wyjątki od wymienionej wyżej zasady zawierania maksymalnie 3 umów o pracę na czas oznaczony, których łączny czas wynosi nie więcej niż 33 miesiące. Wyjątki od ww. zasady będą stosowane do umów o pracę zawartych na czas określony w razie:

1) zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) wykonywania pracy przez okres kadencji, a także

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Pracodawca będzie miał również obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na czas określony, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia umowy (art. 251 § 5 KP).

W przypadku umowy o pracę na czas określony, zawartej w przypadku wskazania przez pracodawcę obiektywnych przyczyn leżących po jego strony trwającej w dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy, pracodawca będzie miał obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o takiej umowie, wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzupełnienia umowy o pracę o informacje o przyczynach zawarcia tej umowy (art. 15 ust. 2 omawianej nowelizacji Kodeksu pracy).

Zawarta w art. 25¹ § 4 przesłanka „obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy” jest nieostra i może budzić wątpliwości w praktycznym stosowaniu tego przepisu. Przyszłe orzecznictwo sądowe z pewnością pozwoli na doprecyzowanie właściwego rozumienia tej przesłanki. Z drugiej jednak strony nowelizacja Kodeksu pracy z 25.6.2015 r. przewiduje ochronę pracowników przed nadużywaniem przez pracodawców tej przesłanki. W myśl art. 251 § 5 noweli Kodeksu pracy pracodawca będzie miał również obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na czas określony, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Pozwoli to sprawdzić inspektorom pracy, czy przesłankę zawartą w art. 25¹ § 4 KP pracodawcy stosują w sposób prawidłowy i czy jej nie nadużywają.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności