W myśl nowelizacji Kodeksu pracy z 25.6.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (art. 25¹ § 1 wskazanej wyżej nowelizacji Kodeksu pracy).

Artykuł 25¹ § 4 omawianej nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje wyjątki od wymienionej wyżej zasady zawierania maksymalnie 3 umów o pracę na czas oznaczony, których łączny czas wynosi nie więcej niż 33 miesiące. Wyjątki od ww. zasady będą stosowane do umów o pracę zawartych na czas określony w razie:

1) zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) wykonywania pracy przez okres kadencji, a także

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Pracodawca będzie miał również obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na czas określony, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia umowy (art. 251 § 5 KP).

W przypadku umowy o pracę na czas określony, zawartej w przypadku wskazania przez pracodawcę obiektywnych przyczyn leżących po jego strony trwającej w dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy, pracodawca będzie miał obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o takiej umowie, wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzupełnienia umowy o pracę o informacje o przyczynach zawarcia tej umowy (art. 15 ust. 2 omawianej nowelizacji Kodeksu pracy).

Zawarta w art. 25¹ § 4 przesłanka „obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy” jest nieostra i może budzić wątpliwości w praktycznym stosowaniu tego przepisu. Przyszłe orzecznictwo sądowe z pewnością pozwoli na doprecyzowanie właściwego rozumienia tej przesłanki. Z drugiej jednak strony nowelizacja Kodeksu pracy z 25.6.2015 r. przewiduje ochronę pracowników przed nadużywaniem przez pracodawców tej przesłanki. W myśl art. 251 § 5 noweli Kodeksu pracy pracodawca będzie miał również obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na czas określony, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Pozwoli to sprawdzić inspektorom pracy, czy przesłankę zawartą w art. 25¹ § 4 KP pracodawcy stosują w sposób prawidłowy i czy jej nie nadużywają.