KIMSF 21 Opłaty została opublikowana przez IASB w maju 2013 r., natomiast do obrotu prawnego została wprowadzona przez rozporządzenie Komisji (UE) Nr 634/2014 z 13.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do interpretacji 21 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF).

Interpretacja ta dotyczy ujmowania zobowiązań z tytułu opłat nałożonych na jednostki przez rząd, agencje rządowe oraz inne podobne organy lokalne, krajowe bądź międzynarodowe.

Zakres KIMSF 21 nie obejmuje zobowiązań z tytułu podatku dochodowego (zagadnienia te reguluje MSR 12 Podatek dochodowy) ani zobowiązań z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, jakie są nakładane w związku z naruszaniem przepisów. Interpretacja ta nie ma również zastosowania w odniesieniu do zobowiązań wynikających z systemów handlu uprawnieniami do emisji.