Interpretacja Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 21 Opłaty

KIMSF 21 Opłaty została opublikowana przez IASB w maju 2013 r., natomiast do obrotu prawnego została wprowadzona przez rozporządzenie Komisji (UE) Nr 634/2014 z 13.6.2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do interpretacji 21 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF).

Interpretacja ta dotyczy ujmowania zobowiązań z tytułu opłat nałożonych na jednostki przez rząd, agencje rządowe oraz inne podobne organy lokalne, krajowe bądź międzynarodowe.

Zakres KIMSF 21 nie obejmuje zobowiązań z tytułu podatku dochodowego (zagadnienia te reguluje MSR 12 Podatek dochodowy) ani zobowiązań z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, jakie są nakładane w związku z naruszaniem przepisów. Interpretacja ta nie ma również zastosowania w odniesieniu do zobowiązań wynikających z systemów handlu uprawnieniami do emisji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności