W dniu 3.8.2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1515). Ustawa wprowadza nowe przepisy dotyczące Internetowego Konta Pacjenta i Zintegrowanego Informatora Pacjenta oraz zmiany co do identyfikatorów używanych w systemie informacji o ochronie zdrowia.

Przepisy ustawy precyzują, że Internetowe Konto Pacjenta umożliwi pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu dostęp do informacji o:

1) udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej oraz kwot środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,

2) posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa,

3) wystawionych zaświadczeniach lekarskich,

4) wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

5) wysokości kwoty podlegającej refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Internetowe Konta Pacjenta ma również umożliwić pacjentowi składanie oświadczeń dotyczących:

1) upoważnienia przez siebie innej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej,

2) wyrażenia zgody (lub jej wycofania) na udzielanie informacji o stanie swego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania czy też wynikach leczenia,

3)wyrażenia zgody (lub jej odmowy) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

W przepisach ustawy założono również integrację Internetowego Konta Pacjenta z systemem prowadzonym przez NFZ, tzn. Zintegrowanym Informatorem Pacjenta. Pacjent poprzez Zintegrowany Informator Pacjenta będzie miał dostęp do danych zgromadzonych w jego Internetowym Koncie Pacjenta.

W ustawie sprecyzowano również zmiany dotyczące identyfikatorów używanych w systemie informacji o ochronie zdrowia, określając identyfikator usługobiorcy, identyfikator usługodawcy, identyfikator miejsca udzielenia świadczenia dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz identyfikator pracownika medycznego.

W ustawie wprowadzono również dla usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne obowiązek zapewnienia zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 9 miesięcy od dnia ich zamieszczenia. Powyższy termin może ulec wydłużeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia poprzez wydanie obwieszczenia.

Przepisy ustawy wejdą co do zasady w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.